Serdecznie witamy polskich klientów!

Martina Murphy Solicitors to jedna z wiod?cych kancelarii profesjonalnego doradztwa prawnego w Limerick, maj?ca swe siedziby na Dooradoyle oraz Castletroy.

Nasza kancelaria mo?e pochwali? si? d?ug? tradycj? ?wiadczenia us?ug na rzecz polskich klientów. Do?wiadczenie w tym zakresie zdobywali?my od samego pocz?tku rozpocz?cia dzia?alno?ci, ponad 13 lat temu.

?wiadczymy szereg us?ug, równie? dla Polaków, w nast?puj?cym zakresie:

– Kupno i sprzeda? nieruchomo?ci.  

– Odszkodowania za szkody na osobie:

Pomagamy zarówno ofiarom wypadków samochodowych jak i wypadków przy pracy.

– Prawo rodzinne:

Sprawy rozwodowe oraz prawa rodzicielskie, w tym egzekwowanie swoich praw przez ojców, pozbawianie jednego z rodziców praw do opieki nad dzieckiem, formalno?ci niezb?dne do wydania paszportu.

–   Prawo pracy:

Oferujemy pomoc prawn? bezpodstawnie zwolnionym z pracy oraz poszkodowanym przez pracodawców nadu?ywaj?cych swojej pozycji.

Prowadz?cym w?asn? dzia?alno?? pomagamy zarówno w wybraniu optymalnych warunków zatrudnienia dla pracowników, napisaniu umów o prac? jak równie? w egzekucji d?ugów, wynajmie lokali i innych aspektach biznesowych.

– Testamenty:

Wszystkie osoby w zwi?zkach ma??e?skich oraz posiadaj?ce dzieci powinny posiada? spisany testament, niezale?nie od wielko?ci posiadanego maj?tku. Osoby mieszkaj?ce w Irlandii powinny mie? testamenty sporz?dzone w Irlandii.

 – S?dy i zast?pstwo procesowe:

Mo?emy reprezentowa? Ci? w s?dzie, ale NIE prowadzimy spraw karnych.

Martina Murphy Solicitors to kancelaria ?wiadcz?ca pomoc prawn? na wysokim poziomie i w atrakcyjnych cenach.

Je?li potrzebuj? Pa?stwo pomocy polskiego t?umacza podczas wizyty w naszej kancelarii, mo?emy to zaaran?owa?.

Dzi?kujemy za wizyt? na naszej stronie internetowej. Na wszelkie pytania odpowie Martina lub jej wspó?pracownicy pod numerem 061-303311. Mo?na równie? kierowa? je na adres martina@martinamurphy.ie